IMVU Information

Laatst bijgewerkt op: August 17, 2015

GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR DE SERVICE IMVU, INC. ('IMVU', 'WIJ' OF 'ONS')

DE HIERNA UITEENGEZETTE VOORWAARDEN (DE 'VOORWAARDEN') BEHEERSEN UW GEBRUIK VAN DE IMVU-SERVICE OP WWW.IMVU.COM (DE 'SERVICE') EN/OF DE AANKOOP EN/OF HET GEBRUIK VAN ONZE PRODUCTEN EN SERVICES (DE 'PRODUCTEN'). DEZE VOORWAARDEN VORMEN EEN LEGAAL CONTRACT TUSSEN U EN IMVU EN BEHEERSEN UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE SITE EN ALLE VERWANTE PRODUCTEN. ALS U NIET INSTEMT MET EEN OF MEER VAN DEZE VOORWAARDEN, DIENT U NIET NAAR DE SITE TE GAAN OF DE SITE, PRODUCTEN OF INFORMATIE OVER OF GERELATEERD AAN DEZE SITE ANDERSZINS TE GEBRUIKEN. UW GEBRUIK VAN DEZE SITE EN/OF VAN PRODUCTEN DIE OP OF VIA DEZE SITE BESCHIKBAAR ZIJN, GETUIGEN VAN UW INSTEMMING OM ELK VAN DE HIERNA UITEENGEZETTE VOORWAARDEN TE RESPECTEREN. IMVU KAN DE OP DEZE SITE AANGEBODEN INHOUD TE ALLEN TIJDE ZONDER KENNISGEVING WIJZIGEN, EN IMVU KAN DEZE VOORWAARDEN TE ALLEN TIJDE WIJZIGEN. ALS IMVU EEN OF MEER VAN DEZE VOORWAARDEN WIJZIGT, PUBLICEERT IMVU DE GEWIJZIGDE GEBRUIKSVOORWAARDEN OP DEZE SITE. IMVU KAN GEREGISTREERDE GEBRUIKERS OOK EEN KENNISGEVING TOESTUREN VAN DE VERANDERING IN DEZE VOORWAARDEN. UW VOORTGEZET GEBRUIK VAN DEZE SITE EN/OF PRODUCTEN NADAT DEZE WIJZIGINGEN ZIJN GEPUBLICEERD, HOUDT IN DAT U DE NIEUWE VOORWAARDEN ACCEPTEERT. U MOET DAAROM DE OP DEZE SERVICE GEPUBLICEERDE GEBRUIKSVOORWAARDEN REGELMATIG OP UPDATES EN WIJZIGINGEN CONTROLEREN.

U MOET OUDER ZIJN DAN 13 OM DEZE SERVICE EN PRODUCTEN TE MOGEN GEBRUIKEN.ALS U JONGER BENT DAN 18, MOET U TOESTEMMING HEBBEN VAN UW OUDERS OF VOOGD OM DEZE SERVICE EN PRODUCTEN TE GEBRUIKEN EN MOETEN ZIJ DEZE VOORWAARDEN LEZEN EN ERMEE INSTEMMEN.

U VERKLAART, BEVESTIGT EN STEMT ERMEE IN DAT U TEN MINSTE 18 JAAR OUD BENT OF DAT U EEN OUDER OF VOOGD BENT VAN EEN GEBRUIKER DIE TEN MINSTE 13 JAAR OUD IS, EN U STEMT IN MET DEZE VOORWAARDEN. ALS U DE OUDER OF VOOGD VAN EEN GEBRUIKER VAN DEZE SERVICE EN/OF PRODUCTEN BENT EN U HEBT VRAGEN OVER DEZE SERVICE, KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN VIA ONS HULPCENTRUM.

ALL IMVU PURCHASES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, IMVU CREDITS, PASSES, PRODUCTS, BUNDLES, SUBMISSIONS, AVATAR NAMES, AND ALL OTHER VIRTUAL PRODUCTS, WHETHER MADE WITH CREDITS, CURRENCIES, PROMO CREDITS, PREDITS, DEVELOPER TOKENS, CASH OR MONETARY EQUIVALENT, ARE NON-REFUNDABLE, EXCEPT, IN IMVU'S SOLE AND ABSOLUTE DISCRETION.

Garantie-uitsluitingen

U gebruikt deze site op eigen risico. Materialen, inzendingen of inhoud van derden (zoals hierna gedefinieerd) zijn niet geheel of gedeeltelijk gecontroleerd of geverifieerd door IMVU, en kunnen onnauwkeurigheden, typefouten of andere fouten bevatten. IMVU staat niet in voor de nauwkeurigheid of tijdigheid van de materialen, inzendingen of inhoud van derden op deze Service. IMVU is niet aansprakelijk voor fouten of weglatingen in de materialen, inzendingen en/of inhoud van derden, ongeacht of deze geleverd zijn door IMVU, onze gebruikers of onze licentiegevers.

IMVU GEEFT VOOR ZICHZELF EN HAAR LICENTIEGEVERS GEEN EXPLICIETE, IMPLICIETE OF WETTELIJK VEREISTE VOORSTELLINGEN OF GARANTIES BETREFFENDE DEZE SERVICE, DE PRODUCTEN, MATERIALEN, INZENDINGEN OF INHOUD VAN DERDEN AANGAANDE DE KWALITEIT, GESCHIKTHEID, WAARHEID, NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN INFORMATIE OF MATERIAAL AANWEZIG OF GEPRESENTEERD OP DEZE SERVICE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE MATERIALEN, DE INHOUD VAN DERDEN EN DE INZENDINGEN VAN ANDERE GEBRUIKERS VAN DEZE SERVICE. TENZIJ EXPLICIET ANDERS AANGEGEVEN EN VOOR ZOVER MAXIMAAL DOOR DE WET TOEGESTAAN, WORDEN DEZE SERVICE, MATERIALEN, INHOUD VAN DERDEN, INZENDINGEN EN ALLE INFORMATIE OF MATERIAAL DIE DEZE SERVICE BEVAT OF DAAROP WORDEN GEPRESENTEERD, U 'ALS ZODANIG', 'ZOALS BESCHIKBAAR' EN 'WAAR IS' GELEVERD, ZONDER GARANTIES VAN ENIGERLEI SOORT, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES OP VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK OP DE RECHTEN VAN DERDEN. IMVU VERSTREKT GEEN GARANTIES TEGEN VIRUSSEN, SPYWARE OF MALWARE DIE OP UW COMPUTER KUNNEN WORDEN GEÏNSTALLEERD.

Een speciale opmerking over uw gezondheid

Als iemand in uw familie ooit last heeft gehad van aan epilepsie verwante symptomen (zoals een attaque of bewustzijnsverlies) of van hoofdpijn bij blootstelling aan flitslichten of contrastrijke visuele patronen, dient u uw arts te raadplegen voordat u deze service gebruikt. Staak het gebruik van deze site onmiddellijk als u last hebt van duizeligheid, wazig zien, hoofdpijn, oog- of spierkrampen, bewustzijnsverlies, verwarring, onwillekeurige bewegingen of stuiptrekkingen. Als u besluit deze site te gebruiken, moet u bepaalde standaardvoorzorgsmaatregelen voor uw gezondheid en veiligheid nemen, door bijvoorbeeld deze site niet te gebruiken wanneer u moe bent, om het uur een pauze van 10 tot 15 minuten te nemen, een redelijke afstand tot het scherm te bewaren en de site in een goed verlichte omgeving te gebruiken. Staak het gebruik van deze service onmiddellijk als u last hebt van duizeligheid, wazig zien, hoofdpijn, oog- of spierkrampen, bewustzijnsverlies, verwarring, onwillekeurige bewegingen of stuiptrekkingen. Als u besluit deze service te gebruiken, moet u bepaalde standaardvoorzorgsmaatregelen voor uw gezondheid en veiligheid nemen, door bijvoorbeeld deze service niet te gebruiken wanneer u moe bent, om het uur een pauze van 10 tot 15 minuten te nemen, een redelijke afstand tot het scherm te bewaren en de service in een goed verlichte omgeving te gebruiken.

Aansprakelijkheidsbeperking

IMVU NOCH HAAR LICENTIEGEVERS KUNNEN DOOR U AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR SCHADE VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK, DE WEERGAVE, HET KOPIËREN OF HET DOWNLOADEN DOOR U VAN MATERIALEN, INHOUD VAN DERDEN OF INZENDINGEN NAAR OF VANAF DEZE SERVICE. IN GEEN ENKEL GEVAL ZULLEN IMVU OF HAAR LICENTIEGEVERS JEGENS U AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR SCHADE AAN UW GEZONDHEID OF VOOR INDIRECTE, BUITENGEWONE, EXEMPLARISCHE, PUNITIEVE, SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN VERLIES VAN GEGEVENS, OMZET, WINST, GEBRUIK OF ANDER ECONOMISCH VOORDEEL) ONGEACHT DE OORZAAK DAARVAN, EN DIT ZELFS ALS IMVU OF HAAR LICENTIEGEVERS OP DE HOOGTE ZIJN VAN DE MOGELIJKHEID TOT DERGELIJKE SCHADE.

IMVU beheert en exploiteert deze service vanuit haar hoofdkantoor in de Verenigde Staten van Amerika. De materialen, inzendingen en/of inhoud van derden kunnen op andere locaties mogelijk niet-geschikt of niet-beschikbaar voor gebruik zijn. Als u deze service buiten de Verenigde Staten van Amerika gebruikt, bent u ervoor verantwoordelijk de toepasselijke plaatselijke wetten te volgen.

Algemene gebruiksbeperkingen

IMVU biedt via deze service digitale inhoud en producten aan. Bepaalde informatie, documenten, producten en services die op en via deze service worden aangeboden, met inbegrip van inhoud, logo's, illustraties, geluiden en afbeeldingen (samen de 'Materialen'), worden u aangeboden door IMVU, en zijn auteursrechtelijk of met een handelsmerk beschermd werk van IMVU of bijdragende partners en/of licentiegevers van IMVU. Materialen bevatten geen inzendingen die bestaan uit items die door externe ontwikkelaars (zoals hierna verder gedefinieerd in het gedeelte Inzendingen) zijn ingediend bij de catalogus en die geen digitale inhoud bevatten (zoals hierna gedefinieerd in het gedeelte Muziekwinkel). IMVU kan u voorzien van bepaalde eigendomsrechtelijke software ('Software'), waarmee IMVU u software van de service laat downloaden.

IMVU verleent u een beperkte, persoonlijke, niet-exclusieve en niet-verdraagbare licentie om deze service en de software te gebruiken, en om kopieën te gebruiken en weer te geven en te maken zoals vereist voor het gebruik en de weergave van de materialen, en dit uitsluitend voor uw eigen gebruik. Met uitzondering van de licentie genoemd in de voorgaande licentieverlening hierboven, accepteert en erkent u dat u niet gerechtigd bent de materialen of software op enigerlei wijze te wijzigen, bewerken, kopiëren, reproduceren, er afgeleide werken van te maken, te onderwerpen aan reverse engineering, veranderen, verbeteren of anderszins te exploiteren. Deze beperkte licentie wordt automatisch, zonder dat u daarvan een kennisgeving ontvangt, beëindigd als u een van deze voorwaarden overtreedt. Bij beëindiging van deze licentie accepteert u alle gedownloade of afgedrukte materialen of software onmiddellijk te vernietigen. Tenzij anders vermeld in dit document, erkent u dat u geen recht, aanspraak of belang in deze service, producten, materialen of software hebt.

We kunnen zo nu en dan updates van de software aanbieden om functies of de beveiliging te verbeteren of om andere redenen. We werken de software alleen bij als u ons daartoe hebt gemachtigd.

You agree to comply with all export and re-export regulations and restrictions of the Department of Commerce and other United States agencies and authorities that may apply to the Software. If you are a US Government end user, we are licensing the Software to you as a "Commercial Item" as that term is defined in the US Code of Federal Regulations and the rights we grant you to the Software are the same as the rights we grant to all others under these Terms.

Als u deze voorwaarden overtreedt, kan IMVU uw toegang tot deze service en/of het gebruik van de materialen, inhoud van derden en/of de producten zonder kennisgeving beëindigen en/of opschorten. IMVU prefereert u te waarschuwen als u zich ongepast gedraagt en corrigerende maatregelen aan te bevelen. Bepaalde overtredingen van deze voorwaarden kunnen echter, zoals bepaald door IMVU, leiden tot de onmiddellijke beëindiging van uw toegang tot deze service. IMVU heeft het recht iedere met een wachtwoord beschermde account om wat voor reden dan ook te sluiten. Als een van deze voorwaarden strijdig is met het toepasselijk recht, dan zal de voorwaarde zodanig worden geïnterpreteerd dat deze de bedoelingen van alle partijen weerspiegelt en wordt geen van de andere voorwaarden gewijzigd. Als IMVU een voorwaarde niet afdwingt, betekent dat niet dat IMVU afziet van deze voorwaarde.

Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en IMVU en vervangen alle eerdere of gelijktijdige onderhandelingen, discussies of overeenkomsten tussen u en IMVU over deze service. De eigendomsrechten, garantie-uitsluitingen, door u gedane verklaringen, schadeloosstellingen, aansprakelijkheidsbeperkingen en algemene bepalingen blijven na beëindiging van deze voorwaarden bestaan.

Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van de staat Californië in de Verenigde Staten van Amerika voor wat betreft de hierinuit te voeren en volledig na te komen contracten, en dit niettegenstaande alle principes voor wetsconflicten. De partijen wijzen specifiek het Weens Koopverdrag (CISG) af. U gaat specifiek akkoord met persoonlijke jurisdictie in de Staat Californië ingeval van onenigheid tussen u en het bedrijf in verband met deze voorwaarden of de inhoud daarvan.

U gaat ermee akkoord dat de exclusieve rechtsbevoegdheid aangaande geschillen voortvloeiend uit deze voorwaarden of verband houdend met de inhoud daarvan, in de staat en federale gerechtshoven van Californië is. U doet onherroepelijk afstand van alle rechten om een collectieve rechtszaak of claims aangaande daarmee verband houdende zaken aan te spannen of daaraan deel te nemen. Als een onderdeel van deze voorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, wordt dat onderdeel beschouwd als scheidbaar en heeft het geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van alle resterende bepalingen. Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen aangaande dit onderwerp. In zoverre een inkooporder, bevestigingsbrief of andere communicatie onverenigbaar is met deze voorwaarden, zijn deze voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en in schriftelijke vorm anders is overeengekomen door een leidinggevende functionaris van het bedrijf (d.w.z., gewone medewerkers kunnen het bedrijf niet verbinden).

VOORWAARDEN VOOR DE MUZIEKWINKEL

IMVU kan via de IMVU-muziekwinkel ('muziekwinkel') ook optreden als een leverancier van muzikale inhoud. Meer in het bijzonder kunt u in de muziekwinkel ook digitale versies van audio-opnamen en, indien van toepassing, illustraties en andere informatie aangaande deze audio-opnamen ('digitale inhoud') kopen. U kunt downloads van digitale inhoud (zoals hierna gedefinieerd) of het beperkte recht digitale inhoud te streamen binnen bepaalde gebieden van de site met IMVU-credits kopen. De digitale inhoud kan naar u en andere IMVU-gebruikers in een chatroom worden gedownload of gestreamd vanuit een afspeellijst ('Afspeellijst'). Het is aan u en andere IMVU-gebruikers die streaming digitale inhoud openen, verboden opnamen te maken van deze streaming digitale inhoud.

De digitale inhoud wordt beschouwd als inhoud van derden (zoals hierna gedefinieerd in het gedeelte Inhoud van derden), waarvan alle rechten, aanspraken en belangen het uitsluitende eigendom zijn van externe licentiegevers van IMVU. Alle Sony BMG-inhoud die beschikbaar is om digitaal te downloaden via de muziekwinkel, wordt direct verkocht door Sony BMG Music Entertainment Downloads LLC met VLGroup als haar agent.

Na betaling van de betreffende tarieven voor digitale inhoud, verleent IMVU u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om de digitale inhoud te gebruiken voor uw persoonlijke, niet-commerciële of amusementsdoelen onder voorbehoud van en in overeenstemming met deze voorwaarden. U mag digitale inhoud alleen voor persoonlijk, niet-commercieel of amusementsgebruik kopiëren, opslaan, overdragen en branden.

U verklaart, garandeert en stemt ermee in dat u de digitale inhoud die via de muziekwinkel beschikbaar is, alleen voor persoonlijke, niet-commerciële of amusementsdoelen zult gebruiken. U stemt ermee in geen handelingen te verrichten die inbreuk maken op de rechten van de eigenaren van het copyright op de digitale inhoud, en voor uw gebruik van de digitale inhoud alle toepasselijke wetten na te leven. U stemt ermee in dat u de digitale inhoud niet zult verspreiden, doorgeven, toewijzen, verkopen, uitzenden, verhuren, delen, wijzigen, aanpassen, bewerken, in sublicentie geven of anderszins overdragen of gebruiken, behalve in zoverre hierboven expliciet toegestaan. Er worden aan u geen rechten op synchronisatie, openbare voorstellingen, reclamegebruik, commerciële verkoop, wederverkoop, reproductie of distributie van de digitale inhoud verleend. U gaat ermee akkoord dat de digitale inhoud het intellectuele eigendom van een derde partij is en door de wet wordt beschermd. Daarom is iedere vorm van ongeoorloofde reproductie of distributie een overtreding van het toepasselijke recht.

U stemt ermee in dat IMVU en haar licentiegevers door u niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor digitale inhoud die u beledigend, onfatsoenlijk of verwerpelijk vindt.

Alle verkoop van digitale inhoud is definitief. We nemen digitale inhoud niet terug. Wanneer u digitale inhoud hebt gekocht, raden we u aan deze onmiddellijk te downloaden en er back-upkopieën van te maken. Als u een download niet kunt voltooien nadat u het downloadproces hebt gevolgd, gaat u naar het IMVU-helpcenter. U draagt alle risico's van verlies na aanschaf en van alle verlies van digitale inhoud die u hebt gedownload, inclusief alle verlies ten gevolge van computerstoringen of een defecte vaste schijf. We kunnen zo nu en dan zonder kennisgeving digitale inhoud uit de muziekwinkel verwijderen.

U verwerft geen eigendomsrechten op de digitale inhoud door digitale inhoud te downloaden. Zoals geëist door onze leveranciers van digitale inhoud, is bepaalde digitale inhoud, tenzij anders vermeld, alleen beschikbaar voor gebruikers in bepaalde gebieden en accepteert u bij deze dat bepaalde digitale inhoud mogelijk niet beschikbaar is (voor downloaden, streamen of beide) als u in een gebied woont waarvoor door onze leveranciers van digitale inhoud beperkingen zijn opgelegd. Met betrekking tot alle gebieden waar digitale inhoud is toegestaan, verklaart en garandeert u dat u in een dergelijk toegestaan gebied verblijft gedurende de periode dat u de digitale inhoud opent.

Eigenaren van digitale inhoud en/of hun gemachtigde agenten zijn onder deze voorwaarden de bestemde externe begunstigden en kunnen deze voorwaarden bij u opleggen.

Met wachtwoorden beveiligde gebieden

U hebt een wachtwoord nodig om u aan te melden bij deze service, de producten te gebruiken en bepaalde functies en gebieden binnen deze service en de producten te gebruiken of openen. U bent ervoor verantwoordelijk de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en account te handhaven, en u stemt ermee in IMVU te waarschuwen als u uw wachtwoord verliest, het wordt gestolen, wordt geopenbaard aan een niet-gemachtigde derde partij, of anderszins in gevaar kan zijn gebracht. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die binnen uw account plaatsvinden. IMVU is niet verantwoordelijk voor ongeoorloofd gebruik van uw account als uw wachtwoord is gestolen of geopenbaard aan een derde partij. U stemt ermee in IMVU onmiddellijk te informeren over ieder ongeoorloofd gebruik van uw account en van iedere andere, aan u bekende inbreuk op de beveiliging van deze service. IMVU voorziet u op de pagina met accountinstellingen van hulpmiddelen om uw wachtwoord te wijzigen en uw account op andere manieren te bewerken of veilig te stellen.

U mag uw account of accountwachtwoord niet verkopen, overdragen, weggeven of er anderszins afstand van doen aan een andere partij. U stemt ermee in dat u de contactgegevens van andere gebruikers die u op deze service hebt verzameld, niet zult gebruiken voor commerciële doelen en dat u deze niet zult doorgeven aan derden.

Verkoopvoorwaarden

Elke order die u via IMVU of haar leveranciers plaatst, wordt beschouwd als uw voorstel om onze producten te kopen. We kunnen uw bod accepteren via een bevestiging per e-mail of door de door u aangevraagde items te leveren. Onze aanvaarding van elk verzoek zoals gespecificeerd is onderworpen aan en afhankelijk van uw aanvaarding van deze (en alleen deze) voorwaarden en onze constatering dat het voorstel gebaseerd is op een legitieme bedoeling iets te kopen. Alle prijzen op deze service kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. De prijzen genoemd aan het begin van de leverantie zijn van toepassing. Eventuele btw-, verzend- en administratiekosten, die mogelijk niet van toepassing zijn op IMVU credits of virtuele producten (indien van toepassing), zijn niet bij de prijzen inbegrepen, maar worden aan uw factuur toegevoegd en zijn zichtbaar bij de afrekening voordat u uw aankoop afrondt.

We heffen btw in staten waar we wettelijk verplicht zijn dat te doen. Daarom vragen we u tijdens de bestelling naar de staat en het land waar u woont. Toepasselijke btw wordt toegevoegd aan de aankoopsom. IMVU-credits, passen, producten en virtuele producten kunnen alleen naar ons eigen goeddunken worden terugbetaald. Aangeschafte virtuele producten zijn voor gebruik beschikbaar zo snel als redelijkerwijs mogelijk is.

Winkelen moet leuk zijn en we willen dat u zich veilig en zeker voelt wanneer u bij ons op IMVU winkelt. Wanneer u bij ons online winkelt, kunt u ons uw betalingsgegevens geven (bijv. uw creditcardgegevens). We gaan uiterst zorgvuldig met die informatie om. Hoewel geen enkel beveiligingssysteem absoluut waterdicht is, werken we met standaardbeveiligingssystemen die zijn bedoeld om uw persoonlijk identificeerbare informatie ('PII') op redelijke manier te beschermen, met inbegrip van uw betalingsgegevens. Uw PII wordt op onze servers beschermd door deze te versleutelen, wat u kunt zien aan het 'slotje' op de statusbalk van beveiligde pagina's. Kijk of dit slotje zichtbaar is op elke pagina waarop wordt gevraagd naar uw PII of betalingsinformatie.

U stemt ermee in alle tarieven, kosten en/of bijbehorende belastingen ('Tarieven') te betalen die op uw rekening in rekening worden gebracht op grond van de geldende tarieven, kosten en factureringsvoorwaarden die worden vermeld op de pagina 'Credits kopen' en, als u een geregistreerde maker van inhoud bent, op de pagina Ontwikkelaarsrapporten . Als u niet op tijd betaalt of als IMVU om wat voor reden dan ook uw creditcard, PayPal of een andere methode niet kan gebruiken, behoudt IMVU zich het recht voor uw toegang tot de service en uw account op te schorten of te beëindigen en deze voorwaarden te beëindigen. U stemt er expliciet mee in dat IMVU gerechtigd is u de toepasselijke tarieven in rekening te brengen voor uw gebruik van deze service, en dat deze tarieven worden geregeld met uw creditcard, PayPal of een andere betalingsmethode die u tijdens uw registratie bij deze site hebt opgegeven, en daarna periodiek gedurende de rest van looptijd van deze voorwaarden. Als u deze kosten op enig moment betwist, is IMVU gerechtigd het geschil aan te vechten en accepteert u dat IMVU alle details van de transactie aan het bestuurslichaam kan doorgeven. Als u op enig moment uw account opzegt, zult u geen terugbetaling ontvangen. Als u een debetsaldo op een rekening hebt, stemt u ermee in dat IMVU de niet-betaalde tarieven op uw creditcard in rekening kan brengen of dat op een andere manier kan doen.

When you purchase items or services on this Service such as Credits, credit bundles, avatar names and account upgrades, your purchases are non-refundable and are made at your own risk. IMVU is under no obligation to provide any refund (either in cash or in Credits) for any item made by a third-party developer that is broken, that later becomes disabled, that is later removed or altered by the developer or by IMVU, or that was inappropriately submitted. If you have any billing problem or question, please visit the IMVU Help Center. Additionally, if a catalog Submission item is removed from this Service as a result of an intellectual property infringement claim (or Unsuitable for IMVU content as set forth in the Virtual Goods Policy) and/or IMVU disables your use of such an item as set forth in these Terms, any cash or any Credits that you used to purchase such items will not be refunded.

We behouden ons het recht voor materieel gelijkwaardige vervangingen te leveren voor materialen die niet in voldoende mate kunnen worden verkregen, of om het resterende gedeelte van de order te annuleren. We zijn niet in gebreke als een levering is vertraagd of onmogelijk gemaakt door natuurrampen, oorlog, onlusten, overheidsacties, terrorisme, brand, storm, overstromingen, ontploffingen, stakingen, werkonderbrekingen, andere vormen van arbeidsonrust, werkonderbrekingen bij nutsbedrijven, in de dienstensector of het openbaar vervoer, of andere oorzaken waar wij redelijkerwijs geen invloed op hebben. We kunnen producten, productinformatie of prijzen zonder kennisgeving wijzigen. We zijn niet verantwoordelijk voor type-, fax- of (af)drukfouten.

Valuta

The Service includes in-world fictional currencies ("Currencies" or "Credits" or "Promo Credits" or "Predits" or "Dev Tokens" or "DT" - all of the foregoing are "Credits"), which may be purchased with real world currency and can then be exchanged on this Service for limited license right (s) to use a feature of our Product or a virtual product when, as, and if allowed by IMVU and subject to the terms and conditions of these Terms and the terms of the Prepaid Credits Policy. IMVU may charge fees for the right to use our Credits, or may distribute our Credits without charge, in IMVU's sole discretion. Regardless of terminology used, IMVU Credits are not redeemable for any sum of real world money or monetary value from IMVU at any time. You agree that IMVU has the absolute right to manage, regulate, control, modify and/or eliminate such Credits as it sees fit in its sole discretion, in any general or specific case, and that IMVU will have no liability to you based on its exercise of such rights. IMVU Credits cannot be used for any kind of wagering, betting or gambling either within or outside of our Site. You also agree to use IMVU's Credits for all transactions involving IMVU Products or virtual products and related use rights and you agree not to create, employ, or utilize any parallel form of virtual currency in connection with any transaction on this Service. IMVU may allow for free exchange of some, all, or none of its Credits via third parties, but IMVU does not assume any responsibility associated with your transactions with such third parties. IMVU is the sole owner of Credits, and as such, retains all intellectual property rights affiliated with ownership. You acknowledge that at no time do you own, nor have any right to, the intellectual property affiliated with Credits. You are hereby prohibited from reselling or distributing Credits without the expressed written consent of IMVU.

Privacybeleid

Your use of this Service is governed by the IMVU Privacy Policy. To view the policy click here.

Inhoud van derden

Bepaalde informatie en inhoud die geen inzendingen zijn, kunnen zijn geleverd door externe licentiegevers en leveranciers van IMVU ('Inhoud van derden'). Inhoud van derden is in alle gevallen het met auteursrechten of handelsmerken beschermde werk van de maker/licentiegever ervan. Tenzij u toestemming hebt van de eigenaar van de Inhoud van derden of zoals anderszins uiteengezet in deze voorwaarden, stemt u ermee in de Inhoud van derden alleen voor uw persoonlijke gebruik op uw eigen persoonlijke computer weer te geven. U erkent en stemt ermee in dat u niet gerechtigd bent de Inhoud van derden op enigerlei wijze te downloaden, in cache op te slaan, te reproduceren, te wijzigen, weer te geven (op een andere manier dan uiteengezet in deze alinea), te bewerken, te veranderen of te verbeteren, tenzij u daartoe toestemming hebt verkregen van de eigenaar van de Inhoud van derden of dit anderszins expliciet wordt toegestaan in deze voorwaarden. U zult IMVU en al haar leveranciers/licentiegevers van Inhoud van derden schadeloosstellen en vrijwaren tegen alle claims door derden voortvloeiend uit uw gebruik van de Inhoud van derden op een andere manier dan onder deze voorwaarden is toegestaan.

Virtuele goederenbeleid

U stemt ermee in alleen virtuele producten te maken die conform zijn aan het IMVU-beleid voor virtuele goederen en om inhoud die u bij de site indient juist te klasseren, zoals uiteengezet in het Beleid voor virtuele goederen. Als u meer wilt weten over het Beleid voor virtuele goederen van IMVU, de richtlijnen om inhoud te maken en de manier waarop u door u gemaakte inhoud klasseert, klikt u hier.

Koppelingen naar sites van derden

Deze service kan koppelingen bevatten naar andere websites die geen IMVU-sites zijn. IMVU verschaft deze links alleen voor uw gemak. IMVU is niet verantwoordelijk voor dergelijke gekoppelde sites, met inbegrip van, maar zonder beperkt te zijn tot, de inhoud of koppelingen die op dergelijke sites worden weergegeven.

Indieningen

You acknowledge that you are responsible for the text, information, graphics, sounds and other material that you submit, post or otherwise make available on the Service, including without limitation, any "virtual products" or other items that you develop and make available on this Service (i.e. catalog content), avatar names, avatar profiles, profile snapshots or photos, avatar customizations, avatar actions, chat, message board or other forum communications and homepage contents (each a "Submission") through posting and chat areas, catalogs, emails, home pages, instant messaging, developer tools or other services available in connection with this Service, and that you, and not IMVU, bear full responsibility for each such Submission you make, including its legality, reliability, appropriateness, and trademark and copyright ownership. If you submit, post or otherwise make available on the Service any virtual products, you also agree to the terms of the Creator Program Participation Agreement.

Tenzij uitdrukkelijk anders hierin of in het IMVU Privacybeleid vermeld, gaat u ermee akkoord dat iedere inzending die u in verband met de dienst doet, gebeurt op niet-eigendomsrechtelijke en niet-vertrouwelijke basis. Tenzij hierna expliciet anders is uiteengezet, gaat u ermee akkoord dat IMVU een inzending op onbeperkte basis voor ieder doel kan gebruiken en dat u IMVU een sublicentieerbare, niet-exclusieve, wereldwijde, rechtenvrije licentie verleent om (via alle media, ongeacht of deze momenteel bekend of uitgevonden zijn) afgeleid werk van de Inzending te koppelen, te gebruiken, openbaar te hanteren, openbaar weer te geven, te reproduceren, te distribueren en te wijzigen.

Verder stemt IMVU ermee in dat het gebruik van al uw inzendingen conform is aan het Privacybeleid van IMVU voor PII. U BEHOUDT HET EIGENDOM VAN ALLE AUTEURSRECHTEN OF ANDERE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP ALLE WERK VAN AUTEURSCHAP OF INFORMATIE DIE U MAAKT EN INDIENT BIJ IMVU, ZOALS UW INZENDINGEN. Verder gaat u ermee akkoord dat u geen materiaal zult uploaden, publiceren of anderszins op deze service beschikbaar zult maken dat wordt beschermd door auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsrechten, zonder de expliciete toestemming van de eigenaar van de betreffende auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsrechten in bezit van een derde partij, en de verplichting om te bepalen of materiaal door dergelijke rechten wordt beschermd ligt bij u. U bent als enige aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit inbreuk op auteursrechten, handelsmerken, eigendomsrechten of ander nadeel resulterend uit uw Inzending.

U verklaart en garandeert dat: (i) u eigenaar bent van alle Inzendingen die door u op of via deze service worden gepubliceerd of dat u anderszins gerechtigd bent de licenties te verlenen aan IMVU zoals uiteengezet in deze sectie, en (ii) de publicatie van uw Inzendingen op of via deze service geen inbreuk maakt op privacyrechten, publicatierechten, handelsmerkrechten, auteursrechten, contractrechten of andere rechten van enige persoon of entiteit, en (iii) alle handelsactiviteiten met betrekking tot de service gebeuren op de site van IMVU en worden uitgedrukt in IMVU credits (zo is. het uitdrukkelijk verboden inhoud of diensten op een andere plaats buiten de website te verkopen). U gaat ermee akkoord IMVU te betalen en schadeloos te stellen voor alle royalty's, tarieven, schade en andere gelden verschuldigd aan willekeurig wie vanwege Inzendingen die u op of via deze service hebt gepubliceerd.

Richtlijnen voor de gemeenschap

Raadpleeg de richtlijnen van de gemeenschap met betrekking tot gebruikergegenereerde inhoud (met uitzondering van inzendingen aan de virtuele catalogus) en gedrag.

IMVU behoudt zich het recht voor (a) uw toegang tot uw account en uw mogelijkheid om op deze service te publiceren te beëindigen en (b) Inzendingen te weigeren, verwijderen of wissen of Inzendingen anders te klasseren en ze, bijvoorbeeld, van 'openbaar' naar 'privé' of 'beperkt/volwassen' te verplaatsen. IMVU kan dit besluiten voor iedere handeling waarvan zij bepaalt dat deze ongepast of storend is voor deze service of voor een andere gebruiker van deze site, met of zonder oorzaak, met of zonder kennisgeving, en ongeacht de reden ervan. IMVU behoudt zich het recht voor het aantal e-mails of andere berichten dat u naar andere gebruikers mag verzenden, te beperken tot een aantal dat IMVU, naar haar eigen goeddunken, gepast acht. IMVU kan bij rechtshandhavingsinstanties of andere geëigende overheidsinstanties alle handelingen melden die mogelijk verdacht of illegaal zijn, en hetzelfde doen met alle meldingen van dergelijk gedrag die zij ontvangt. Indien wettelijk vereist of naar eigen goeddunken van IMVU, zal IMVU samenwerken met dede rechtshandhavingsinstanties of geëigende overheidsinstanties die onderzoek doen. Hierbij erkent u en stemt u ermee in dat u door deze service te gebruiken, kunt worden blootgesteld aan inhoud die voor u beledigend of verwerpelijk kan zijn. HIERBIJ ERKENT U EN STEMT U ERMEE IN DAT ALLE INZENDINGEN GEDAAN DOOR U OF ANDERE GEBRUIKERS, DE ZIENSWIJZE VAN DE AUTEUR VERTEGENWOORDIGEN EN DAT IMVU NIET VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK KAN WORDEN GESTELD VOOR DE INHOUD VAN DEZE INZENDINGEN. U betreedt en gebruikt de service op eigen risico, en IMVU is niet verantwoordelijk voor beledigend, kwetsend of anderszins verwerpelijk materiaal dat door een derde partij kan zijn gepubliceerd.

Voor deze verboden hoeft IMVU Inzendingen of andere door u of andere gebruikers ingediende informatie niet te bewaken, controleren of verwijderen, en IMVU wijst iedere verplichting of verantwoordelijkheid daartoe af.

U begrijpt dat uw interacties en omgang met andere gebruikers van deze service uitsluitend u en de andere gebruiker betreffen. IMVU is niet verantwoordelijk voor verliezen, onrecht of schade van enigerlei soort voortvloeiend uit deze interacties en omgang, en IMVU is niet verplicht in eventueel resulterende geschillen tussenbeide te komen.

Ongeoorloofde activiteiten

Inzending en ongeoorloofd gebruik van materialen of inhoud van derden voorkomend op deze service, kan strijdig zijn met geldende wetten en reglementen. U stemt ermee in IMVU en haar functionarissen, directeuren, medewerkers, gelieerde bedrijven, agenten, licentiegevers en zakelijke partners schadeloos te stellen voor en vrij te waren tegen alle kosten, schade, aansprakelijkheden en uitgaven (inclusief honoraria van advocaten en verdedigingskosten) die IMVU en andere gevrijwaarde partijen aangaan in verband met, als gevolg van, of ter vermijding van claims of eisen van een derde partij dat uw gebruik van deze service of het gebruik van deze service door een persoon die uw gebruikersnaam of wachtwoord gebruikt (met inbegrip van, maar zonder beperkt te zijn tot, uw deelname aan de publicatiegebieden of uw Inzendingen), strijdig is met een toepasselijke wet of reglement, of met auteursrechten, handelsmerken of andere rechten van derden.

Eigendomsrechten

IMVU is een handelsmerk van IMVU in de Verenigde Staten. Andere handelsmerken, namen en logo's op deze site zijn eigendom van de respectieve eigenaren. Andere handelsmerken, namen en logo's op deze service zijn eigendom van de respectieve eigenaren.

Unless otherwise specified in these Terms, all information and screens appearing on this Service, including documents, services, site design, text, graphics, logos, images and icons, as well as the arrangement thereof, are the sole property of IMVU, Copyright 2004-2018 IMVU, Inc. All rights not expressly granted herein are reserved. Except as otherwise required or limited by applicable law, any reproduction, distribution, modification, retransmission, or publication of any copyrighted material is strictly prohibited without the express written consent of the copyright owner or licensor.

Inbreuk op auteursrechten en handelsmerken

Alleen de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of de gemachtigde agent van de eigenaar, heeft toestemming om potentieel inbreukmakende materialen via het hiergenoemde meldsysteem van IMVU te melden. Als u niet de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of de gemachtigde agent van de eigenaar bent, moet u contact opnemen met de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten en kan deze beslissen of er een beroep moet worden gedaan op de procedures uiteengezet in deze voorwaarden.

Mededeling: IMVU respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen en we eisen van u hetzelfde wanneer u de site of de producten gebruikt.

Inzending en ongeoorloofd gebruik van materialen of inhoud van derden voorkomend op deze site, kan strijdig zijn met geldende wetten en reglementen. U stemt ermee in IMVU en haar functionarissen, directeuren, medewerkers, gelieerde bedrijven, agenten, licentiegevers en zakelijke partners schadeloos te stellen voor en vrij te waren tegen alle kosten, schade, aansprakelijkheden en uitgaven (inclusief honoraria van advocaten en verdedigingskosten) die IMVU en andere gevrijwaarde partijen aangaan in verband met, als gevolg van, of ter vermijding van claims of eisen van een derde partij dat uw gebruik van deze site of het gebruik van deze site door een persoon die uw gebruikersnaam of wachtwoord gebruikt (met inbegrip van, maar zonder beperkt te zijn tot, uw deelname aan de publicatiegebieden of uw Inzendingen), strijdig is met een toepasselijke wet of reglement, of met auteursrechten, handelsmerken of andere rechten van derden.

IMVU mag, in passende omstandigheden en naar eigen goeddunken, de service en/of de toegang tot deze site beëindigen voor gebruikers die de intellectuele eigendomsrechten van anderen schenden.

Final provision

The English text of these User Terms constitutes the sole authentic text. In the event of any discrepancy between the English text and a translation into a foreign language, the English text shall prevail.