IMVU Information

Inbreuk op auteursrechten en handelsmerken

Alleen de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of de gemachtigde agent van de eigenaar, heeft toestemming om potentieel inbreukmakende materialen via het hierna genoemde meldsysteem van IMVU te melden. Als u niet de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of de gemachtigde agent van de eigenaar bent, moet u contact opnemen met de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten en kan deze beslissen of er een beroep moet worden gedaan op de procedures uiteengezet in deze voorwaarden.

Mededeling: IMVU respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen en we eisen van u hetzelfde wanneer u de site of de producten gebruikt.

Inzending en ongeoorloofd gebruik van materialen of inhoud van derden voorkomend op deze site, kan strijdig zijn met geldende wetten en reglementen. U stemt ermee in IMVU en haar functionarissen, directeuren, medewerkers, gelieerde bedrijven, agenten, licentiegevers en zakelijke partners schadeloos te stellen voor en vrij te waren tegen alle kosten, schade, aansprakelijkheden en uitgaven (inclusief honoraria van advocaten en verdedigingskosten) die IMVU en andere gevrijwaarde partijen aangaan in verband met, als gevolg van, of ter vermijding van claims of eisen van een derde partij dat uw gebruik van deze site of het gebruik van deze site door een persoon die uw gebruikersnaam of wachtwoord gebruikt (met inbegrip van, maar zonder beperkt te zijn tot, uw deelname aan de publicatiegebieden of uw Inzendingen), strijdig is met een toepasselijke wet of reglement, of met auteursrechten, handelsmerken of andere rechten van derden.

IMVU kan, onder de juiste omstandigheden en naar eigen goeddunken, de service en/of toegang tot deze site beëindigen voor gebruikers die inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Als u denkt dat uw werk het slachtoffer is van inbreuk op auteursrechten en/of inbreuk op handelsmerken en op onze site wordt weergegeven, dient u aan de daartoe aangestelde agent van IMVU de volgende informatie door te geven:

 • Een handgeschreven of elektronische handtekening van een persoon die gemachtigd is te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht waarop, naar beweerd, inbreuk wordt gemaakt.
 • Identificatie van het auteursrechtelijk en/of met een handelsmerk beschermde werk waarvan wordt beweerd dat er inbreuk op is gemaakt, of, als één melding betrekking heeft op meerdere werken op één online site, een volledige lijst van de betreffende werken op deze site.
 • Identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreukmakend is of dat het onderhevig is aan inbreukmakende activiteit, en dat moet worden verwijderd of waarvan de toegang op de site moet worden uitgeschakeld, en redelijkerwijs voldoende informatie om IMVU de gelegenheid te geven het materiaal te vinden.
 • Voldoende informatie om IMVU contact te laten opnemen met u als aanklagende partij, zoals een adres, een telefoonnummer en, indien beschikbaar, een e-mailadres waarmee we contact met u kunnen opnemen.
 • Een verklaring dat u er te goeder trouw van overtuigd bent dat het gebruik van het materiaal op de verweten manier niet wordt toegestaan door de eigenaar van de auteursrechten en/of handelsmerken, zijn agent of de wet.
 • Een verklaring dat de informatie in de melding accuraat is, en dat u, op straffe van meineed, gemachtigd bent te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht waarop, naar wordt beweerd, inbreuk wordt gepleegd.
 • De agent van IMVU voor de melding van claims aangaande inbreuk op auteursrechten of handelsmerken op deze site, kan als volgt worden bereikt:

By mail
IMVU, inc.
Attn: DMCA Administrator
PO Box 2772
Redwood City, CA 94063

Per e-mail
DMCA@imvu.com

Let op dat wat betreft inbreuk op auteursrechten, volgens Artikel 512(f) van de Amerikaanse Copyright Act iedere persoon die bewust ten onrechte wezenlijk beweert dat materiaal of een activiteit inbreukmakend is, aansprakelijk kan worden gehouden.

Tegenbericht

Als u een gebruiker bent die naar beweerd wordt inbreukmakend materiaal heeft gepubliceerd en die daarvoor van IMVU een waarschuwing heeft ontvangen, kunt u een tegenbericht verzenden. Om geldig te zijn, moet een dergelijk tegenbericht bestaan uit een schriftelijke communicatie die u doet toekomen aan onze daartoe aangestelde agent en die wezenlijk de volgende inhoud heeft (raadpleeg uw juridisch adviseur of zie Artikel 512(g)(3) van de Amerikaanse Copyright Act om deze vereisten te controleren):

 • Uw handgeschreven of elektronische handtekening.
 • Identificatie van het materiaal dat is verwijderd of waartoe de toegang is uitgeschakeld en de plaats waar het materiaal werd weergegeven voordat het werd verwijderd of de toegang ertoe werd uitgeschakeld.
 • Een verklaring op straffe van meineed dat u er te goeder trouw van overtuigd bent dat het materiaal is verwijderd of uitgeschakeld ten gevolge van een fout of een onjuiste identificatie van het te verwijderen of uit te schakelen materiaal.
 • Uw naam, adres en telefoonnummer, en een verklaring dat u instemt met de rechtsmacht van de federale rechtbank voor het gerechtelijk arrondissement waarin het adres zich bevindt, of, als uw adres zich buiten de Verenigde Staten bevindt, voor ieder gerechtelijk arrondissement waarin IMVU kan worden gevonden, en dat u de betekening van dagvaarding zult accepteren van de persoon die een klacht over de naar bewering inbreukmakende materialen heeft ingediend, of van een agent van deze persoon.

Dit schriftelijke bericht moet als volgt naar een van onze daartoe aangestelde agenten worden verzonden:

By mail
IMVU, inc.
Attn: DMCA Administrator
PO Box 2772
Redwood City, CA 94063

Per e-mail
DMCA@imvu.com

Let op dat wat betreft inbreuk op auteursrechten, volgens Artikel 512(f) van de Amerikaanse Copyright Act iedere persoon die bewust ten onrechte wezenlijk beweert dat materiaal of een activiteit inbreukmakend is, aansprakelijk kan worden gehouden.

Voorbeeld van DMCA-plaatsingsbericht
Klik hier voor een voorbeeld van een DMCA-plaatsingsbericht.

Final provision

The English text of these User Terms constitutes the sole authentic text. In the event of any discrepancy between the English text and a translation into a foreign language, the English text shall prevail.